ผู้บริหารคณะวิทยาการสารสนเทศเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) (สัญจร) ครั้งที่ 1/2567

ผู้บริหารคณะวิทยาการสารสนเทศเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) (สัญจร) ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ที่ผ่านมา นายภูสิต กุลเกษม คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน นางสาวเบญจภรณ์ จันทรกองกุล รองคณบดีฯ และ ดร.อธิตา อ่อนเอื้อน รองคณบดีฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) (สัญจร) ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 เมื่อเวลา 09.00 น. ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการรับมอบนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทยจากผู้ตรวจราชการกระทรวง รักษาราชการแทน รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม โดย ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์