โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรด้านวิชาการและวิจัยระดับนานาชาติในการฝึกอบรม และการทำวิจัยระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยมุซะชิโนะ ประเทศญี่ปุ่น

โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรด้านวิชาการและวิจัยระดับนานาชาติในการฝึกอบรม และการทำวิจัยระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยมุซะชิโนะ ประเทศญี่ปุ่น

✨เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ที่ผ่านมา ดร.วรัณรัชญ์ วิริยะวิทย์ และ ดร.พลวัติ ช่อผูก พร้อมด้วย นายปิ่นพงษ์ เรืองระวีนุกิจ และนายพิพัฒน์ คำบุญ นิสิตสาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ เดินทางเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรด้านวิชาการและวิจัยระดับนานาชาติในการฝึกอบรม และการทำวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย (Burapha University, Thailand) และมหาวิทยาลัยมุซะชิโนะ ประเทศญี่ปุ่น (Musashino University, Japan) โดยมี รศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร ร่วมส่งบุคลากรและนิสิตฯ ก่อนที่จะร่วมเดินทางไปกับอาจารย์ภูสิต กุลเกษม คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เพื่อทำข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในการทำงานวิจัยร่วมกันระหว่างสองสถาบัน
✨โครงการนี้มีระยะเวลาระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบโครงการของดร.วรัณรัชญ์ วิริยะวิทย์ ดร.พลวัติ ช่อผูก และดร.อธิตา อ่อนเอื้อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรด้านวิชาการและวิจัยระดับนานาชาติ ให้แก่อาจารย์และนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ อีกทั้งส่งเสริมความร่วมมือในการทำงานวิจัยร่วมกัน เพื่อเป็นโอกาสในการขยายความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัยอีกด้วย