การสอบสัมภาษณ์ TCAS67 รอบที่ 3 คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา

✨เมื่อวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2567 คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดการสอบสัมภาษณ์ TCAS 67 รอบที่ 3 ณ ชั้น 5 อาคารคณะวิทยาการสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง เวลา 12.00 น. โดยมีนักเรียนเข้าร่วมสัมภาษณ์ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้ง 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ นอกจากการสอบสัมภาษณ์แล้วผู้ปกครองของนักเรียนยังได้รับข้อมูล ข่าวสาร ความเข้าใจในหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาที่นักเรียนสนใจเข้าศึกษาต่อจากทางคณะวิทยาการสารสนเทศอีกด้วย✨