สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ผ่านการรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-OA โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ผ่านการรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-OA โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน

เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชอฟต์แวร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วย ดร.ณัฐพร ภักดี และอาจารย์จิรายุส อาบกิ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมชอฟต์แวร์ เข้ารับมอบใบรับรองผ่านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน 376th AUN-QA Programme Assessment (On-site) at Burapha University และช่อดอกไม้จากรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 904 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีนายภูสิต กุลเกษม คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เข้าร่วมแสดงความยินดีด้วย