การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรระดับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรระดับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง IF-10M60 ชั้น 10 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล การประเมินในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน พร้อมด้วย ผศ. ดร.ปรัชญา แก้วแก่น เป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และ ผศ.ดร.อุษา เนื้อหอม กรรมการฝึกประสบการณ์ การประเมินคุณภาพการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ในการกำกับติดตามการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานที่สถาบันอุดมศึกษากำหนด เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้เรียนให้มีความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอาเซียน สร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพื่อตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของของหลักสูตรในรอบปีการศึกษา 2566 โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน เพื่อให้ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตรอย่างต่อเนื่องต่อไป