อาจารย์ และบุคลากร จากวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

อาจารย์ และบุคลากร จากวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา อาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าศึกษาดูงานระบบการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ณ ห้อง IF-10M60 ชั้น 10 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีนายภูสิต กุลเกษม คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วย ผศ.ดร.โกเมศ อัมพวัน ดร.อธิตา อ่อนเอื้อน และ ดร.ณัฐพร ภักดี รองคณบดีฯ กล่าวให้การต้อนรับ และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านระบบการจัดการเรียนการสอน และร่วมสนทนาเกี่ยวกับการเรียนการสอนในหลักสูตรทั้ง 4 สาขาวิชาในระดับปริญญาตรี และสาขาวิชาในระดับปริญญาโท พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ DMI/VRX ด้าน Interactive Media และ Automation 4.0 และห้องปฏิบัติการ Robotics ด้าน AI และการควบคุมหุ่นยนต์ ห้อง BUU ETAT Training Center อีกด้วย