โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2567

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการสารสนเทศร่วมกับสโมสรนิสิต จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2567 เวลา 09:00 – 17:30 น. ณ ห้องประชุม IF-11M280 ชั้น 11 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมี ดร.ณัฐพร ภักดี รองคณบดีฯ กล่าวเปิดงาน กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนิสิตใหม่ในด้านการเรียนและสังคม ทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่กับนิสิตรุ่นพี่เพื่อให้นิสิตใหม่ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและส่วนรวม เสริมสร้างนิสิตใหม่ทางด้านคุณธรรม และจริยธรรม และเสริมสร้างทักษะทางวิชาการให้กับนิสิตใหม่ ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยให้นิสิตใหม่มีแนวคิดและแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดีในมหาวิทยาลัยบูรพาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ มีความปลอดภัย ไม่เป็นกิจกรรมที่ใช้ความรุนแรงทั้งทางด้านร่างกายและวาจา นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพกาย และจิตใจให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นอีกด้วย