โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเติมเต็มความสมบูรณ์รายงานประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเติมเต็มความสมบูรณ์รายงานประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเติมเต็มความสมบูรณ์รายงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2566 เวลา 8.30 – 18.00 น. ณ ห้องประชุม 212 ชั้น 2 คณะวิทยาการสารสนเทศ โดย ดร.วัลลภ ใจดี เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนรายงานการประเมินตนเองและเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการจัดทำรายงานประกันคุณภาพการศึกษาให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และสามารถตอบสนองต่อเกณฑ์การประเมินต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างคณาจารย์และวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน อีกทั้งยกระดับคุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ต่อไป