โครงการคัดฝ่าย คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการสารสนเทศร่วมกับสโมสรนิสิต จัดโครงการคัดฝ่าย ของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม IF-11M280 ชั้น 11 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเสริมสร้างความเป็นผู้นำ การแสดงศักยภาพนิสิตใหม่ มีความกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีความสามัคคีกันในหมู่คณะ มีความตรงต่อเวลารับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและยังช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ มีความปลอดภัย ไม่เป็นกิจกรรมที่ใช้ความรุนแรงทั้งทางด้านร่างกายและวาจา สร้างเสริมสุขภาพกายและจิตใจที่ดี อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องอีกด้วย