วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 69 ปี “น้ำใจชายน์… ร่วมพัฒนาอย่างยั่งยืน”

วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 69 ปี “น้ำใจชายน์… ร่วมพัฒนาอย่างยั่งยืน”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา ดร.อธิตา อ่อนเอื้อน รองคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 69 ปี ณ ห้องประชุม CL101 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รับมอบของขวัญ และถ่ายภาพร่วมกัน โดยทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดงานเฉลิมฉลองวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 69 ปี “น้ำใจชายน์… ร่วมพัฒนาอย่างยั่งยืน” ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครบ 69 ปี รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าในแต่ละรุ่นของ คณะวิทยาศาสตร์ และนิสิตปัจจุบัน อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายที่จะสนับสนุนศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบันในอนาคตได้