พิธีมอบเกียรติบัตรนิสิตดีเด่นประจำส่วนงาน ประจำปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา นายภูสิต กุลเกษม คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มอบเกียรติบัตรนิสิตดีเด่นประจำส่วนงาน ประจำปี พ.ศ. 2567 แก่นายกฤษณรักษ์ บุญกลั่นสอน นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล คณะฯ ขอแสดงความยินดีเพื่อเป็นเกียรติแก่นิสิตที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์มีความเสียสละต่อส่วนรวม และมีความเคารพต่อครูอาจารย์ มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี และได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ในด้านต่าง ๆ อาทิ ประพฤติตนอยู่ในกรอบจริยธรรมที่เหมาะสมของสภาพนิสิต เป็นแบบอย่างที่ดีของนิสิต รุ่นน้อง นอกจากนั้น ยังเป็นผู้ประพฤติตนตามหลักพุทธศาสนา ตรงต่อเวลา มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน มีมารยาทงาม เคารพผู้ใหญ่ มีความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น มีจิตสาธารณะ ให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนๆ และครูอาจารย์อยู่เสมอด้วยความเต็มใจ ใช้จ่ายอย่างประหยัดและออม เมื่อว่างจากการเรียนได้ช่วยเหลืองานของคณะฯ