โครงการเรียนรู้จากผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ”

โครงการเรียนรู้จากผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ”

เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการเรียนรู้จากผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ” ณ ห้องเรียน IF-7T05 ชั้น 7 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจากคุณศศิธร ฤทธิ์เดช เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และฝึกปฏิบัติการสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ การออกแบบ เข้าใจ เข้าถึงแนวคิดขั้นตอนการทำภาพอินโฟกราฟิก สามารถแปลงข้อมูลจากความซับซ้อน ออกมาเป็นภาพอินโฟกราฟิก และนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและการดำเนินชีวิตทำงานหลังสำเร็จการศึกษาต่อไป