โครงการเรียนรู้จากผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “POWER BI DESKTOP เพื่อการวิเคราะห์งานทางธุรกิจ”

โครงการเรียนรู้จากผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “POWER BI DESKTOP เพื่อการวิเคราะห์งานทางธุรกิจ”

เมื่อวันอังคารที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการเรียนรู้จากผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “POWER BI DESKTOP เพื่อการวิเคราะห์งานทางธุรกิจ” ณ ห้องเรียน IF-7T05 ชั้น 7 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจากคุณอนุสรณ์ เบญจธนรัตน์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และฝึกปฏิบัติการสร้างรายงานด้วยเครื่องมือ Power BI Desktop สามารถนำเข้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงนำรายงานต่างๆขึ้นสู่ Cloud การสร้าง Dashboard ด้วย Power BI Desktop Visualization และนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและการดำเนินชีวิตทำงานหลังสำเร็จการศึกษาต่อไป