ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง

ตามประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๙๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง
จำนวน ๕ อัตรา ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพานั้น
บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ (๒๕) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๗๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่องการมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ดังนี้

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง
๑. นายพัชรพล พรมเลิศ
๒. นายธีรพงษ์ สำเนียงหงษ์
๓. นายพินิจ หงษ์ศิริมงคล

ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง IF-212 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารแนบ