ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง

ตามประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๙๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง
จำนวน ๑ อัตรา ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
นั้น
บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ (๒๕) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๗๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่องการมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ดังนี้

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง
๑. นายธีรพงษ์ สำเนียงหงษ์
๒. นายพินิจ หงษ์ศิริมงคล

ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง IF-212 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารแนบ