พิธีมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานวิชาชีพสากลหลักสูตร MCP (Microsoft Certified Professional)

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานวิชาชีพสากลหลักสูตร MCP (Microsoft Certified Professional)

เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในการจัดโครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานวิชาชีพไอทีสากล มหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้มาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อดำเนินการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Manpower Development)จัดให้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานวิชาชีพสากลหลักสูตร MCP (Microsoft Certified Professional) ณ ห้อง IF-4M210 ชั้น ๔ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ กล่าวรายงาน และรองศาสตราจารย์สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับ ดร.รัฐศาสตร์ กรสูตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล คุณโอม ศิวะดิตถ์ ผู้แทนจากบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และ DR.Yap Chee Sing ผู้แทนจากบริษัท Iverson จำกัด พร้อมทั้งกล่าวยินดีและมอบประกาศนียบัตรให้กับนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาจำนวน ๑๐๔ คน ที่ผ่านการสอบมาตรฐานวิชาชีพสากลหลักสูตร MCP (Microsoft Certified Professional)ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้ความสามารถด้านไอที ได้รับโอกาสในการเข้าทำงาน และเป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงานด้านไอที ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างความตระหนักรู้และกระตุ้นให้นิสิตให้ความสำคัญในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายไอที ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับประเทศ ตลอดจนเป็นแนวทางตัวอย่างในการปรับปรุงหลักสูตร และการเรียนการสอนให้สอดคล้องตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน