ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตามประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๗๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา นั้น บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ (๒๕) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๗๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่องการมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ดังนี้

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๑. นางสาวบุญร่วม ชอบชื่น

ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 212 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารแนบ