นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศได้รับทุนเข้าร่วมโครงการ Sakura Science Program

นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศได้รับทุนเข้าร่วมโครงการ Sakura Science Program

 

คณะวิทยาการสารสนเทศได้รับทุนโครงการ  Sakura Science Program จากประเทศญี่ปุ่น โควต้านิสิตจำนวน 5 คน ไปทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น 7 วัน ในระหว่างวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2561 ณ Toyohashi University of Technology, Toyohashi, Japan โดยมีนิสิตและอาจารย์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 10  คน  ซึ่งเป็นตัวแทนนิสิตจากคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 5 คน ได้แก่

  1. นางสาววรินธร ยังกิจการ
  2. นางสาววรัมพร ยังกิจการ
  3. นางสาววนิรดา สุขจิตต์
  4. นายกนต์ธีร์ คำบาล
  5. นายกรวิชญ์ รัตน์เยี่ยม

และอาจารย์เข้าร่วมเดินทาง  1  คน คือ ดร. ทัศนีย์ เจริญพร (รองคณบดี) โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น นอกสนามบิน ร่วมทั้งการประกันการเดินทางรับผิดชอบโดย Toyohashi University of Technology (ยกเว้นอาหารค่ำ 1  วัน และค่าใช้จ่ายส่วนตัว) ส่วนการเดินทางในประเทศไทยระหว่างคณะวิทยาการสารสนเทศ และสนามบินสุวรรณภูมินั้น เดินทางโดยรถตู้ และคณะวิทยาการสารสนเทศดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายที่พักในประเทศญี่ปุ่น

กิจกรรมที่นิสิตได้เข้าร่วมมีทั้งที่เป็นกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม กิจกรรมทางวิชาการได้แก่การเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและร่วมฟังบรรยายสรุปผลงาน ทั้งจากห้องปฏิบัติการภายใน Toyohashi University of Technology และ ที่ Aichi University อาทิเช่น เข้ารับฟังบรรยายจากนักศึกษาสังกัดห้องปฏิบัติการฯ ของ Prof. Kyoji Umemura (http://www.ss.cs.tut.ac.jp/ มีนักเรียนไทยได้รับทุน JICA  ศึกษาอยู่ที่นี่ด้วย), ห้องปฏิบัติการของ Prof. Shigeru Kuriyama (https://galaxy.val.cs.tut.ac.jp/), ห้องปฏิบัติการของ Prof. Tomoyosi Akiba (http://www.nlp.cs.tut.ac.jp/) และที่สำคัญได้เรียนรู้ หลักการและใช้เครื่องมือเกี่ยวกับ word2vec  ด้วย

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ได้แก่ การเรียนภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน (Dr. Kyoko Kanzaki) การเยี่ยมชมเมืองพร้อมรับประทานอาหารเย็นด้วยรถราง (Odensha Ride with dinner) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในฤดูหนาว (https://www.aichi-now.jp/en/spots/detail/42/) เยี่ยมชมวิวัฒนาการของรถไฟจากอดีตจนถึงยุคชินกันเซ็น ที่พิพิธภัณฑ์รถไฟ SCMAGLEV and Railway Park ของ Central Japan Railway Company ซึ่งการเดินทางกลับจากพิพิธภัณฑ์นี้ Prof. Hitoshi Isahara ได้พาคณะนั่งรถไฟชินกันเซ็นด้วย (Prof. Isahara ดูแลค่าใช้จ่ายเอง เนื่องจากอยู่นอกแผนของ Sakura Science Program) งานเลี้ยงต้อนรับรูปแบบญี่ปุ่น ทั้งที่ Toyohashi University of Technology และ ที่ Aichi University

จากการที่นิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ตลอดจนเรียนรู้เรื่องระเบียบวินัย การอยู่ร่วมกับเพื่อนต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม ซึ่งนิสิตไทยสามารถเข้ากับผู้อื่นได้ดี วันสุดท้ายของโปรแกรม นิสิตทุกคนนำเสนอรายงานสิ่งที่ได้เรียนรู้ระหว่างเข้าร่วมโปรแกรม นิสิตทุกคนสามารถนำเสนอได้เป็นอย่างดี

การเข้าร่วมกิจกรรม Sakura Science Program ในครั้งนี้ มีประโยชน์ต่อนิสิตของคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการก็ได้หารือกับ Prof. Hitoshi Isahara สำหรับโครงการในปีถัดไปด้วย