การประชุมหารือในการร่วมมือทางวิชาการและอื่นๆ ระหว่างสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กับสมาคม ATCI

การประชุมหารือในการร่วมมือทางวิชาการและอื่นๆ ระหว่างสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กับสมาคม ATCI

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมการประชุมหารือในการร่วมมือทางวิชาการและอื่นๆ ระหว่างสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม