นิสิตคว้ารางวัล Excellent จากการประชุมวิชาการ the ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC)

นิสิตคว้ารางวัล Excellent จากการประชุมวิชาการ the ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC)

เมื่อวันที่ 21-25 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ นำคณาจารย์และนิสิตเข้าร่วมการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (the ASEAN Undergraduate Conference in Computing : AUCC) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการศึกษาผลงานทางด้านคอมพิวเตอร์จากสถาบันอื่น โดยมีผลงานจากนิสิตเข้าร่วมนำเสนอผลงาน จำนวน 46 ผลงาน และมีผลงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้

ลำดับที่

ID

ชื่อโครงงาน

สาขา

ประเภท

รางวัล

1

509

REWARDING SMART RECYCLE BIN PROTOTYPE DESIGNED FOR SAENSUK SUB-DISTRICT

IoT

บทความวิจัย

Excellent

2

38

ระบบติดตามและรายงานการใช้งานด้วยแอปพลิเคชัน ไลน์

IT

โปสเตอร์

Very Good

3

106

การพัฒนาระบบบริหารข้อมูลธุรกิจโรงแรม

SE

บทความวิจัย

Very Good

4

109

ระบบแผนและติดตามงบประมาณ ส่วนการคัดลอกแผนยุทธศาสตร์ และการค้นหาข้อมูลผู้เบิกจ่ายงบประมาณ

SE

บทความวิจัย

Very Good

5

131

Personal House Keeper Assistant using BotLINE

IoT

บทความวิจัย

Very Good

6

141

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยเทคนิค Scrum กรณีศึกษา : ระบบพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร

SE

บทความวิจัย

Very Good

7

186

การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลตัวชี้วัด

SE

บทความวิจัย

Very Good

8

466

Proceedings Click Click: The Automatic International Conference Proceedings Management System

CI

บทความวิจัย

Very Good

9

46

ระบบบุคลากรและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร : สมาร์ทกราฟ

SE

โปสเตอร์

Good

10

138

ระบบจัดการผู้ใช้ : ส่วนงานรายงานสนับสนุนการดำเนินงานสาหรับผู้จัดการหน่วยงานผู้ใช้

SE

บทความวิจัย

Good

11

158

ระบบการจัดการเอกสารคู่มือ และเอกสาร User Acceptance Testing

SE

บทความวิจัย

Good

12

174

เครื่องมือปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงบุคคล : โปรไฟล์นิสิต

SE

บทความวิจัย

Good

13

178

Human resource management and human resource development system : Insignia Management

SE

บทความวิจัย

Good

14

185

ระบบบริหารแผนยุทธศาสตร์ ส่วนการตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน

SE

บทความวิจัย

Good

15

203

Content Management System : Article Management

SE

โปสเตอร์

Good

16

235

แอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้การจัดการความรู้ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว

MCG

บทความวิจัย

Good

17

379

ระบบสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ด้านอนุรักษ์และการท่องเที่ยวในรูปแบบเสมือนจริง

SE

บทความวิจัย

Good

18

392

Budget Control and Monitoring System

IT

บทความวิจัย

Good

19

45

ระบบบริหารจัดการการขาย ณ จุดบริการ

SE

บทความวิจัย

Participation

20

166

แอปพลิเคชันประมูลเลขทะเบียนรถ(LicenseAuctionApplication)

SE

บทความวิจัย

Participation

21

175

ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

SE

บทความวิจัย

Participation

22

176

การพัฒนามอดูลบันทึกใบคำร้องสำหรับแอปพลิเคชันจัดการสนับสนุนผู้ใช้งาน โดยใช้การพัฒนาแอปพลิเคชันในรูปแบบ Cross platform

SE

บทความวิจัย

Participation

23

218

การปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้งานของระบบตรวจสอบซอร์สโค้ด

SE

บทความวิจัย

Participation

24

237

ระบบแผนงานโครงการและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ : การจัดการงบประมาณจัดสรร

SE

บทความวิจัย

Participation

25

260

ระบบจัดการห้องสมุด

SE

บทความวิจัย

Participation

26

268

ระบบจัดการเวลาเข้าทำงาน

SE

บทความวิจัย

Participation

27

279

Angular การทา LookupControl

SE

บทความวิจัย

Participation