ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เลขที่ตำแหน่ง ๙๑๐๕๙

นายฐวิชวงศ์ ภัทราวีรไพศาล

ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก มารายงานตัวเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ได้ที่งานบุคคล สำนักงานคณบดี ชั้น ๒ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ให้นำหลักฐานการรายงานตัวแสดงต่อเจ้าหน้าที่  โดยมีขั้นตอนและกำหนดการดังเอกสารแนบ