ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการวิจัยด้วยโปรแกรมทางสถิติขั้นสูง หัวข้อ “Python for Data Science”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการวิจัยด้วยโปรแกรมทางสถิติขั้นสูง หัวข้อ “Python for Data Science”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการวิจัยด้วยโปรแกรมทางสถิติขั้นสูง หัวข้อ “Python for Data Science” ในวันที่ ๑๙-๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง IF-4C01 ชั้น ๔ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียดการอบรม Python for Data Science

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม