สจล. ชวนครูไทยเวิร์คชอปการโค้ดดิ้ง เตรียมความพร้อมสู่โลกดิจิทัล

สจล. ชวนครูไทยเวิร์คชอปการโค้ดดิ้ง เตรียมความพร้อมสู่โลกดิจิทัล

สจล. ชวนครูไทยเวิร์คชอปการโค้ดดิ้ง เตรียมความพร้อมสู่โลกดิจิทัล
     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และมหาวิทยาลัยเครือข่าย จัดกิจกรรมเวิร์คชอปให้ความรู้และพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง (Coding) สำหรับบุคลากรทางการศึกษาทั้งในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรครู ให้สามารถจัดการเรียนการสอน ด้านดิจิทัลแก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ฟรีที่ http://bit.ly/2Y3l9MG โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม – 25 สิงหาคม 2662 แบ่งเป็น 5 ภูมิภาค คือ ภาคกลางและกรุงเทพฯ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล. โทร. 063-901-1241 หรือ facebook.com/thinklikebit และ inded.kmitl.ac.th