ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง

ตามประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๕๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง เลขที่ตำแหน่ง ๔๔๖๗ จำนวน ๑ อัตรา ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา นั้น บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ (๒๕) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๗๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่องการมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ดังนี้

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง
๑. นายคุณานนท์ ชัยปฏิวัติ

๒. นายอำนาจ บุญนามน

๓. นายเวชยันต์  หร่องบุตรศรี

ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้น เข้ารับการสอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีขั้นตอนและกำหนดการดังนี้

๑. สอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๒. สอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้อง IF-๒๑๒ ชั้น ๒ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียดเพิ่มเติมดัง เอกสารแนบ