พิจารณาข้อเสนอโครงการ (รอบแรก) NSC-2020

คณะวิทยาการสารสนเทศในฐานะศูนย์ประสานงานโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 22 (NSC-2020) ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในการดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม 2562ถึงเดือน เมษายน 2563

สำหรับในรอบพิจารณาข้อเสนอโครงการ (รอบแรก) นั้น จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม IF-10M56 ชั้น 10 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมีนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมส่งผลงานในรอบนี้กว่า 200 ผลงาน และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมพิจารณาผลงาน โดยผลงานที่ผ่านการพิจารณาพจิาในรอบนี้จะได้รับทุนสนับสนุนผลงานละ 3,000 บาท