เข้าศึกษาดูงาน บริษัท Siam Compressor Industry Co.,Ltd.

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วย ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน รองคณบดี คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ และนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าพบคุณWujira Boonsuwan ผู้จัดการฝ่าย Digital Business Department บริษัท Siam Compressor Industry Co.,Ltd. และคณะ เพื่อเข้าศึกษาดูงานและแสวงหาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่องานอุตสาหกรรม โดยมีการเยี่ยมชมกระบวนการการฝึกทักษะพนักงานด้วยเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) การเยี่ยมชมกระบวนการผลิตโดยใช้ eFactory และซอฟต์แวร์ ERP ในการบริหารจัดการทรัพยาการและควบคุมกระบวนการผลิตและการประกอบ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก Data Analysis เพื่อการทำ Optimization และ Customer Relationship