กิจกรรมเสวนาและรับฟังความคิดเห็นจากนิสิตสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

กิจกรรมเสวนาและรับฟังความคิดเห็นจากนิสิตสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จัดกิจกรรมเสวนาและรับฟัง ความคิดเห็นจากนิสิตเพื่อเป็นการประเมินผลการจัดการเรียน การสอนตามหลักสูตร เพื่อสะท้อนการทำงานของหลักสูตร ในฐานะที่นิสิตเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร และนำผลการรับฟังความคิดเห็นจากนิสิตมาพิจารณาดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยมีประเด็นการเสวนาเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนของนิสิตชั้นปีที่ 1 – 4 ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละชั้นปี