โครงการ “เปิดเทค Com-Sci Compile หาพี่เทค”

นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 จัดโครงการ “เปิดเทค Com-Sci Compile หาพี่เทค” เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ ห้องอเนกประสงค์ IF-11M280 ชั้น 11 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ เพื่อสร้างเสริม ความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้องให้มีความรักและสามัคคีปรองดองกัน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความ เชื่อมโยงและรู้จักกันอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ได้เรียนรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และสร้างความประทับใจที่ได้ เข้าศึกษาทึ่คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา