นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศได้รับรางวัลนิสิตไอทีดีเด่น

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศรัณยา อินทองปาล ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัล นิสิตไอทีดีเด่น จาก สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย เนื่องในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 The 4th International Conference on Information Technology (InCIT2019) ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 24 – 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา