คณะวิทยาการสารสนเทศรับมอบตำแหน่งประธานสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

คณะวิทยาการสารสนเทศรับมอบตำแหน่งประธานสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดี และในนามของบุคลากรและนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มีความยินดียิ่งที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 นี้ คณะวิทยาการสารสนเทศ ยินดีดำเนินงานและสนับสนุนกิจการของสภาคณบดีฯ อย่างเต็มความสามารถ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศไทย จะเจริญรุดหน้าไปอย่างก้าวกระโดด