กิจกรรมเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ “เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น กฎหมาย และจริยธรรม”

กิจกรรมเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ “เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น กฎหมาย และจริยธรรม”

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา เรื่อง เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น กฎหมาย และจริยธรรม ณ ห้องเรียน IF-3M210 ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ตรี บุญเจือ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมออนไลน์ที่หลากหลาย โลกาภิวัติ ช่องว่างดิจิทัล การคำนึงถึงผู้บกพร่องทางการรับรู้ ข้อคำนึงถึงทางเศรษฐศาสตร์ ประเด็นทางกฎหมาย นโยบายสิทธิความเป็นส่วนตัว อาชญากรรมจาการใช้เทคโนโลยี ภัยคุกคามของระบบสารสนเทศ  องค์กรวิชาชีพด้านเทคโนโลยี ประเด็นทางวิชาชีพและจริยธรรมและความประพฤติสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ