บูธแสดงผลงานรายวิชา 88742059

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจัดบูธแสดงผลงานรายวิชา 88742059 มิติทางสังคมและจริยธรรมสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ผู้สอน:อาจารย์สุกัลยา ชาญสมร ณ บริเวณโถงชั้น 1 คณะวิทยาการสารสนเทศ