วันสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์จัดกิจกรรมวันสหกิจศึกษาแสดงผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ไปปฏิบัติสหกิจศึกษามาแล้ว 1 ภาคเรียน โดยนำเสนอผลงานให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 3 ได้เรียนรู้และเข้าใจการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติสหกิจศึกษาตามหน่วยงานต่างๆ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมพิจารณาผลงานนิทรรศการสหกิจศึกษา ณ ห้องอเนกประสงค์ IF-11M280 ชั้น 11 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ