อบรมการพัฒนาหลักสูตรทางด้าน Data Analytics

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดอบรมเกี่ยวกับ Data Mining Trend หลักสูตร Introduction to Customer Segmentation with RapidMiner Studio & Server: An End to End approach ณ ห้อง IF-5T01 ชั้น 5 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้เข้าร่วมอบรมทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางและหลักสูตรเชิงลึก ที่ตรงต่อความความต้องการทั้งในปัจจุบัน (Industry Demands) และ (Technology Foresight) และยกระดับการศึกษาให้มีมาตรฐานระดับสากล และตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบ EEC โดยการสร้างหลักสูตรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับอุตสาหกรรม