ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (1158-2557)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (1158-2557)

ตามประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๐๐๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง ๑๑๕๘-๒๕๕๗ จำนวน ๑ อัตรา ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา นั้น  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

ตำแหน่ง อาจารย์ (๑๑๕๘-๒๕๕๗)

๑. ว่าที่ ร.ต. เสฏฐนันท์ ทองสุวรรณ์

๒. นายขยัน จันทรสถาพร

๓. นายชัยศิริ สนิทพลกลาง

๔. นางสาวอุบลวรรณ ลิ้มสกุล

ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้น เข้ารับการสอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้อง IF-๒๑๒ ชั้น ๒ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียดเพิ่มเติมดัง เอกสารแนบ