ขอแจ้งยกเลิกการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศและ Informatics Night ปีการศึกษา 2562

ขอแจ้งยกเลิกการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศและ Informatics Night ปีการศึกษา 2562

ประกาศ
ขอแจ้งยกเลิกการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศและ Informatics Night ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2563 เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไข้หวัดโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ http://calendar.buu.ac.th/document/1582873115.pdf
ทั้งนี้ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตรหัส 59 ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2562