ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนกิจกรรม ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนผลการเรียนดีเด่น คณะวิทยาการสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนกิจกรรม ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนผลการเรียนดีเด่น คณะวิทยาการสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนกิจกรรม ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนผลการเรียนดีเด่น คณะวิทยาการสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 ดังนี้

โดยให้รายงานตัวและเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563
เวลา 12.30 น. ณ ห้อง IF6T05