สัมภาณ์นิสิตที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562

สัมภาณ์นิสิตที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562

วันที่ 12 มีนาคม 2563 คณะกรรมการพิจารณาทุนสัมภาษณ์นิสิตที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา จำนวน 42 ทุน แบ่งเป็น
– ทุนผลการเรียนดีเด่น 21 ทุน ทุนละ 5,000 บาท
– ทุนกิจกรรม จำนวน 9 ทุน ทุนละ 3,000 บาท
– ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 12 ทุน ทุนละ 9,000 บาท
เวลา 13.00น. ณ ห้อง IF-6T02, IF-6T04 และ IF-6T05