ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนกิจกรรม ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนผลการเรียนดีเด่น คณะวิทยาการสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนกิจกรรม ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนผลการเรียนดีเด่น คณะวิทยาการสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนคณะวิทยาการสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 ดังนี้

1.ทุนกิจกรรม

2.ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์

3.ทุนผลการเรียนดีเด่น

ให้นิสิตที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น นำหลักฐานบัตรประจำตัวนิสิต (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา
จำนวน 1 ฉบับ มาแสดงตนที่ฝ่ายการเงิน สำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ภายในวันที่
17 มีนาคม พ.ศ. 2563 หากนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษาไม่รายงานตัวตามกำหนด คณะวิทยาการสารสนเทศ
จะถือว่าสละสิทธิ์การขอเข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าว