ประชุมหารือแนวทางความการวิจัยนวัตกรรมร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.)

ประชุมหารือแนวทางความการวิจัยนวัตกรรมร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.)

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วยประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางความการวิจัยนวัตกรรมร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นต่างๆ ในอนาคต เช่น แอปพลิเคชั่นแนะนำแนวทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การประกอบอาชีพ รวมถึงการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างคณะวิทยาการสารสนเทศ และ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) ในอนาคต