ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เลขที่ตำแหน่ง 919-2554

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เลขที่ตำแหน่ง 919-2554

ตามประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๒๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง ๙๑๙-๒๕๕๔ จำนวน ๑ อัตรา ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา นั้น  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

ตำแหน่ง อาจารย์ (๙๑๙-๒๕๕๔)

๑. นายอภิสิทธิ์ แสงใส

ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้น เข้ารับการสอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้อง IF-๒๑๒ ชั้น ๒ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียดดังแนบ