กิจกรรม AI Boot camp สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาและกิจกรรม Active Learning สำหรับครูที่ปรึกษา

กิจกรรม AI Boot camp สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาและกิจกรรม Active Learning สำหรับครูที่ปรึกษา

สำเร็จลงแล้วกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ … โครงการบูรณาการการจัดการเรียนรู้และการแข่งขันเขียนโปรแกรมทางปัญญาประดิษฐ์ในพื้นที่ EEC กิจกรรม AI Boot camp สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาและกิจกรรม Active Learning สำหรับครูที่ปรึกษา ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13-16 สิงหาคม 2563 ณ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยความร่วมมือจากคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา คณะศึกษาศาสตร์ และ ศูนย์การเรียนรู้ระบบอัตโนมัติสำหรับพื้นที่ EEC (EEC Automation Park) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) แนวคิดของการคิดเชิงระบบและการคิดสร้างสรรค์ วิธีการสอนวิทยาการคำนวณ (Computing science) สามารถใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ออกแบบโครงงานเพื่อการคิดเชิงคำนวณ (Computational thinking) ได้อย่างเหมาะสม เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพของผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อรองรับตลาดแรงงานในอนาคต

ขอขอบคุณ … ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่เพิ่มพูนความรู้และเสริมประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมอบรมฯ

ขอขอบคุณ … น้องๆ นักเรียน และครูที่ปรึกษา 23 โรงเรียน จากจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา  ที่เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรม

ขอขอบคุณ … หน่วยงานต้นสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ส่งเสริมการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ขอขอบคุณ … ผู้ประสานงาน และทีมงานทุกท่าน ในการเตรียมความพร้อมของกิจกรรมตั้งแต่แรกเริ่มจนสิ้นสุด

หากมีสิ่งอื่นใดที่ติดขัด หรือไม่ได้รับความสะดวก ทางคณะทีมงานขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ภาพกิจกรรมติดตามได้ที่ Facebook: EEC AI Boot camp 2020