กิจกรรมเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ PowerBI for Business

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการเรียนรู้จากผู้มีความเชี่ยวชาญเป็นโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง PowerBI for Business ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท Click Next ให้การถ่ายทอดความรู้ และยกตัวอย่างจากสถานประกอบการจริงในเรื่อง Business Intelligence การวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงข้อมูล สร้าง Dashboard ผ่านตัวนาเสนอ (Visualization) ต่างๆ ซึ่งหลังจากผ่านการอบรมเสร็จได้มีการมอบใบประกาศการผ่านการอบรมอีกด้วย