ประกาศผลการแข่งขันโครงการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ และการแข่งขันเขียนโปรแกรมทางปัญญาประดิษฐ์ในพื้นที่ EEC

ประกาศผลการแข่งขันโครงการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ และการแข่งขันเขียนโปรแกรมทางปัญญาประดิษฐ์ในพื้นที่ EEC

ตามที่คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการจัดโครงการการบูรณาการการจัดการเรียนรู้และการแข่งขันเขียนโปรแกรมทางปัญญาประดิษฐ์ในพื้นที่ EEC กิจกรรม AI Boot camp สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาและกิจกรรม Active Learning สำหรับครูที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 13-16 สิงหาคม 2563 นั้น บัดนี้ การดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการแข่งขันโครงการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ และการแข่งขันเขียนโปรแกรมทางปัญญาประดิษฐ์ในพื้นที่ EEC

รายละเอียดดังแนบ