นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศรางวัล NSC2020 ระดับประเทศ (รางวัลที่ 2 )

นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศรางวัล NSC2020 ระดับประเทศ (รางวัลที่ 2 )

❤️❤️❤️รางวัลที่ 2 ระดับประเทศ❤️❤️❤️
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มอบโล่รางวัล พร้อมด้วย เกียรติบัตรแก่
1) นายสรวิชญ์ โตไกรรักษ์
2) นางสาวกฤติยา ธิบาย
3) นายธนพัทธ์ กาจสูงเนิน
4) ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน
นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ คนเก่งของเราคณะวิทยาการสารสนเทศ ที่สามารถคว้าระดับประเทศ รางวัลที่ 2 ประเภท โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง Internet of Things (หัวข้อพิเศษ) ชื่อผลงาน ระบบรับคืนและแยกขวดอัตโนมัติสะสมแต้มบนพื้นฐานของ Machine Learning (ML) จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC-2020) เมื่อวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2563