การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับส่วนงาน อาจารย์วรวุฒิ แจ้งศุภมิตร ดร.ธนพล พุกเส็ง และคุณวัชรีย์พร คุณสนอง คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ณ ห้องประชุม IF-212 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ เพื่อดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2562 ของคณะวิทยาการสารสนเทศ เพื่อให้ทราบระดับคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการสารสนเทศ และข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการของคณะวิทยาการสารสนเทศ