พิธีส่งมอบ Platform ต้นแบบสำหรับการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของหอพักบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยบูรพา

พิธีส่งมอบ Platform ต้นแบบสำหรับการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของหอพักบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดในพิธีและส่งมอบ Platform ต้นแบบฯ ให้กับนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุขภายใต้โครงการ “การพัฒนาหลักสูตรรองรับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมร่วมสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการชั้นนำของโลกและของประเทศ (การพัฒนาหลักสูตรทางด้าน Data Analytics)” ในการพัฒนา Platform ต้นแบบสำหรับการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Burapha Big Data Analytics Platform) ของหอพักบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยบูรพา (Dormitory @Bangsaen) เป็นกรณีศึกษา ของคณะวิทยาการสารสนเทศ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ กล่าวต้อนรับผู้ประกอบการหอพักที่เข้าร่วมในพิธีฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน อาจารย์เจนวิทย์ นวลแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกเมศ อัมพวัน (หัวหน้าทีมกลุ่มพัฒนา Platformฯ) เข้าร่วมในพิธีฯ ณ ห้อง IF-3M210 ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

  จากนั้นคณะฯ ได้ให้ผู้ประกอบการหอพักที่เข้าร่วมในพิธีฯลงทะเบียนหอพัก ใน Platform ผ่าน website: https://dormitory.informatics.buu.ac.th/ ด้วย