กิจกรรมเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ SE – English Global Skill Day

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จัดกิจกรรมเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ในหัวข้อ English Global Skill Day โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมนึก คีรีโต อาจารย์สุจินดา ฉัตรทอง และ Mrs.Kim Hood เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในด้านการสอนภาษาอังกฤษ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสู่ความเป็นผู้มีประสิทธิผลสูงด้วย 7 อุปนิสัย (The 7 Habits of Highly Effective People) ด้วยการบรรยาย สาธิต การฝึกปฏิบัติ (Workshop) ด้วยการเล่นเกมส์ (Game based learning) เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง และการพูด โดยมีการแบ่งเป็นกลุ่มย่อย มีทีมวิทยากรช่วยกำกับดูแลร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์