มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการ Smart Chonburi เมืองอัจฉริยะการศึกษาดิจิทัล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการ Smart Chonburi เมืองอัจฉริยะการศึกษาดิจิทัล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการ Smart Chonburi เมืองอัจฉริยะการศึกษาดิจิทัล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นำโดยคุณวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กับ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษรตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลราชตะวันออก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย สมาคมสมองกลฝังตัวไทย สมาคมเมกเกอร์ประเทศไทย และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) โดยดำเนินงานร่วมกันในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือสร้างเครือข่ายทางด้านการศึกษาและงานวิจัยต่างๆ อาทิ ด้านปัญญาประดิษฐ์ ด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ และการแปรรูปผลผลิต ด้านพลังงานทางเลือก ด้านคมนาคมการจราจรและการขนส่ง ด้านการแพทย์และการแจ้งเหตุฉุกเฉิน ด้านการมีส่วนร่วมและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน และด้านการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนและหน่วยราชการท้องถิ่น รวมถึงการจัดให้มีเวทีการแข่งขันผลงานในระดับภูมิภาค และระดับชาติ