คณะวิทยาการสารสนเทศเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ InCIT2020 และการประชุมวิชาการระดับชาติ NCIT2020

คณะวิทยาการสารสนเทศเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ InCIT2020 และการประชุมวิชาการระดับชาติ NCIT2020

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ได้รับเกียรติจากสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศในการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมสภาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2563 และการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ InCIT2020 และการประชุมวิชาการระดับชาติ NCIT2020 เมื่อวันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้ง 21 สถาบัน โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และจริยธรรม ด้านวิชาการ การวิจัย และการ เรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถแข่งขันในระดับสากล และเพื่อเป็นเวทีในการแบ่งปันงานวิจัยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้อง

และสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบเกียรติบัติแก่ “นักศึกษา IT ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562”ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้นิสิตนักศึกษาตามมติของสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเชิดชูเกียรติในการนำความรู้ความสามารถทางด้านไอทีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสำคัญ

นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมชมศูนย์การเรียนรู้ EEC Automation Park ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบอัตโนมัติเพื่อรองรับมือกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป

ลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม